BAMBINARIUM - MŠ ŘÍČANY

Doporučené odkazy:

Šablony II
Facebook
Projekt "Světová škola"
Projekt "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířatky"
Projekt "Celé česko čte dětem"
Projekt "Zelená škola"
Bionea zdravá výživa pro mateřské školy
HLEDÁME KVALIFIKOVANÉ UČITELE DO MŠ I ZŠ

MANUÁL PRO RODIČE

MANUÁL PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ NAVŠTĚVUJÍ MŠ BAMBINÁRIUM

 

 

1.     Dítě potřebuje sebou do MŠ

- bačkůrky

- hrneček na pití – doporučujeme s obrázkem, případně lahev na pití

- pyžamo - pokud je dítě zvyklé v něm po obědě spát

- náhradní oblečení (spodní prádlo, tričko, tepláky)

- zástěrku na malování nebo staré triko k tomuto účelu určené

- kartáček na zoubky

- batůžek a v něm uzavíratelnou nádobu na tekutinu a pláštěnku

- holiny případně nepromokavé boty

- pleny – pokud ještě nosí

1.1. VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT ČITELNĚ PODEPSANÉ.

 

2.     Dokumentace nutná pro pobyt dítěte v MŠ
Při zápisu do školky potřebuje dítě následující dokumenty:
2.1. vyplněnou přihlášku na daný školní rok
2.2. vyplněný evidenční list

2.3. potvrzení od lékaře, včetně potvrzení o jeho řádném očkování
2.4. vyplněnou a podepsanou smlouvu na daný školní rok

2.5. při nástupu do školky, nejpozději do jednoho měsíce od nástupu, přebírá rodič nově přihlášeného dítěte Rozhodnutí o přijetí, vydané vedením školky. Tento dokument je závazný a platí pro dítě na celou dobu docházky, tj. až do písemného odhlášení z docházky, případně až do odchodu dítěte do základní školy.

3.     Poplatky související se školním rokem
3.1. při podpisu smlouvy na každý školní rok se hradí registrační poplatek 1.000,- Kč za každé dítě.

3.2. při podpisu smlouvy nebo nejpozději v den nástupu se za rodinu dítěte platí kulturní příspěvek, který činí 120,- Kč na měsíc. Tato částka se hradí najednou na 10 měsíců školního roku (září až červen) podle počtu měsíců, které dítě plánuje ve školním roce odchodit.  Jedná se o příspěvek na všechny akce, oslavy, společné dílničky a další činnosti pořádané pro celou rodinu. (Např. oslava Halloweenu, vánoční besídka, módní přehlídka, velikonoční dílna, čarodějnice, oslava konce školního roku, případně další. Jde především o občerstvení, kostýmy a kulisy, externí animátory, osvětlení, zvuk, pronájem sálu nebo hřiště, dárky, materiál pro tvoření apod.).

4.     Podmínky docházky/školného
4.1. četnost a konkrétní dny docházky v týdnu a možnost čerpání náhrad jsou dané smlouvou.

4.2. změny v docházce lze dělat pouze k 1. dni měsíce následujícího po předešlé písemné žádosti zaslané do 25. dne měsíce předcházejícího a odsouhlasené vedením MŠ.

4.3. snižovat docházku lze, za podmínek uvedených v bodě 7 tohoto manuálu, dodatkem ke smlouvě. Tato změna je zpoplatněná částkou 900,- Kč.

4.4. Navyšovat docházku lze, za podmínek uvedených v bodě 4.2. tohoto manuálu, dodatkem ke smlouvě. Tato změna není zpoplatněna.

4.5. Jednorázová nepravidelná docházka nad rámec smluvní docházky je možná pouze po předchozí domluvě s učitelkou nebo vedením MŠ a platbě dle tarifu uvedeného v ceníku pod názvem Příležitostné hlídání – Nepravidelná docházka. Tuto platbu je nutno provést v hotovosti předem při předání dítěte.

5.     Číslo účtu pro zasílání školného a stravného a další finanční podmínky

5.1. Platba docházky, která zahrnuje školné a stravné, se provádí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce hotově ve školce nebo převodem na účet: ČS 4182938339/0800.

5.2. Za každý den prodlení s platbou, školka účtuje 50,- Kč penále, které se hradí hotově do pokladny MŠ.

5.3. Platba docházky (školné + stravné) se provádí pravidelně každý měsíc i v době nepřítomnosti dítěte v období od září do června příslušného školního roku, i když dítě do školky nechodí. Jeho nepřítomnost ve školce je řešena systémem náhrad viz následující bod. manuálu

5.4. Ceny jsou garantovány na jeden školní rok.

5.5. Lze vybírat pouze z tarifů, které jsou uvedeny v ceníku, který je platný na celý školní rok, a jsou všem k dispozici na www stránkách MŠ. Ceny nelze skládat, půlit nebo jinak kombinovat. Červenec a srpen má navíc prázdninové tarify, případně permanentky pro nepravidelnou docházku.

5.6. Tarify - ceny stravného jsou sestaveny s ohledem na věk dítěte.

5.7. Školné ani stravné se v období září až červen  příslušného školního roku nevrací ani nepřevádí na následující období.

6.     Nepřítomnost dítěte ve školce/absence

6.1. Dny nepřítomnosti dítěte ve školce je možno si nahradit za podmínky dodržení dále uvedených pravidel.

6.2. Pro ty, kteří dle smlouvy mají nárok si vybírat náhrady do 30.6. (Pravidelná docházka 1x – 3x v týdnu) daného školního roku platí, že V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ OMLUVENÝCH NEPŘÍTOMNOSTÍ V SYSTÉMU A ŘÁDNĚ PLACENÉHO ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO PRO PRAVIDELNOU DOCHÁZKU ALESPOŇ V MINIMÁLNÍ VÝŠI AŽ DO MĚSÍCE, V NĚMŽ BUDE VYČERPÁNA POSLEDNÍ NÁHRADA, mohou PO ŘÁDNÉM PŘIHLÁŠENÍ K NÁHRADÁM, TYTO NÁHRADY ČERPAT. Nevyčerpané náhrady se dále nepřevádí a nijak nerefundují. Během prázdnin v tomto případě může dítě docházet do školky za ceníkovou cenu školního roku, pak nemá dítě nárok na náhrady, ale v případě včasné omluvy (do 7.30 ráno) emailem na adresu: obedybambi@seznam.cz  má nárok na vrácení stravného daného dne. Nebo může dítě využívat speciální prázdninové ceníky, například týdenní bloky, pokud byly na dané prázdniny vypsány, kdy se nevrací ani stravné a není proto potřeba dítě omlouvat.

6.3. Pro ty, kteří dle smlouvy mají nárok si vybírat náhrady do 30. 10. (pravidelná docházka 4x-5x týdně) následujícího školního roku platí, že V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ OMLUVENÝCH NEPŘÍTOMNOSTÍ V SYSTÉMU A ŘÁDNĚ PLACENÉHO ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ALESPOŇ V MINIMÁLNÍ VÝŠI – JEDNODENNÍ DOCHÁZKA V TÝDNU AŽ DO MĚSÍCE, V NĚMŽ BUDE VYČERPÁNA POSLEDNÍ NÁHRADA, mohou PO ŘÁDNÉM PŘIHLÁŠENÍ K NÁHRADÁM TYTO NÁHRADY ČERPAT. Toto může platit i pro měsíce prázdnin. V měsících září a říjen následujícího školního roku je opět nutno hradit školné v minimální výši, pokud chcete čerpat náhrady. Nevyčerpané náhrady se dále nepřevádí a nijak nerefundují.

6.4. Pro ty (děti, které následující školní rok nastoupí povinnou školní docházku), kteří dle smlouvy mají nárok si vybírat náhrady do 31. 8. (pravidelná docházka 5x týdně) daného školního roku platí, že V PŘÍPADĚ ŘÁDNĚ OMLUVENÝCH NEPŘÍTOMNOSTÍ V SYSTÉMU A ŘÁDNĚ PLACENÉHO ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO ALESPOŇ V MINIMÁLNÍ VÝŠI – JEDNODENNÍ DOCHÁZKA V TÝDNU AŽ DO MĚSÍCE, V NĚMŽ BUDE VYČERPÁNA POSLEDNÍ NÁHRADA, mohou PO ŘÁDNÉM PŘIHLÁŠENÍ K NÁHRADÁM TYTO NÁHRADY ČERPAT. Toto může platit i pro měsíce prázdnin, kdy ovšem již nebudou přibývat nové náhrady, ale bude za řádně omluvené dny v těchto dvou měsících vráceno stravné.

6.5. Pro všechny platí, že v případě přerušení docházky od září do června (pravidelné úhrady školného a stravného), ztrácí dítě nárok na čerpání náhrad, ledaže by byla podepsána nová smlouva o docházce se vším, co k ní patří. V takovém případě lze čerpat náhrady vzniklé za trvání této nové smlouvy, pokud nějaké vznikly.

7.     Systém odhlašování z docházky a vybírání náhrad na www stránkách MŠ, krok za krokem.

7.1. V případě, že potřebujete dítě odhlásit, můžete tak učinit nejpozději v ten den nejpozději do 7:30 hod.

7.2. V případě nahlášení náhrady, můžete tak učinit 1 pracovní den předem, nejpozději do 14:00 hod.

7.3. Nahlášenou náhradu v systému lze změnit na jiné datum ale při dodržení výše uvedených časů.

7.4. Odhlášení, případně nahlášení náhrady nelze hlásit osobně ani telefonicky ve školce.

7.5. Vše je nutno učinit písemně v systému na internetových stránkách a to následujícím způsobem, krok za krokem:
-
www.bambinarium.eu
- na titulní stránce Bambinária vybíráte v levém menu ABSENCE
- kód dítěte: uveďte rodné číslo dítěte bez pomlky, poté kliknete na: Přihlásit
- zobrazí se Vám tabulka s názvem Seznam dnů, ve které jsou pro rodiče dva důležité sloupce a to Odhlášené dny/Náhrady. Zde rodiče vidí, který den bylo dítě odhlášeno a za lomítkem den, kdy přišlo si vybrat náhradu, Expirace – znamená, do kdy své náhrady můžete vybírat.
- v případě, že potřebujete dítě odhlásit, můžete tak učinit nejpozději v ten den do 7:30, vybíráte z levého menu Odhlášení docházky. V kalendáři, který se Vám zobrazí, zaškrtnete dny, kdy dítě do školky nepřijde, do poznámky uvedete důvod a odešlete
- v případě, že potřebujete dítěti nahlásit náhradní den, nutno tak učinit nejpozději 1 pracovní den předem do 14:00 hod.; V systému na internetu vybíráte v levém menu Náhrada dne a pokračujete výběrem Nahrazovaný den (tak, že kliknete na šipku a vyberete den). V kalendáři pak zaškrtnete Náhradní den. Vše zadávat pouze po jednom dni. Pokaždé je pak nutno požadavek odeslat.

7.6. V případě selhání elektronického systému, prosím použít mail: obedybambi@seznam.cz

8.     Kroužky a zájmové činnosti v MŠ

8.1. Většina kroužků a zájmové činnosti probíhají pravidelně v odpoledních hodinách v prostorách školky.

8.2. Kroužek tenisu probíhá mimo prostory školky a dítě je doprovozeno na kroužek a vyzvednuto z kroužku učitelkou, pokud není s rodičem domluveno jinak.

8.3. Doprovod poskytuje MŠ při počtu dětí 3 a více.

8.4. Plavání je kurz, který má dvě kola. První kolo probíhá od září, druhé od dubna. V kurzu je plánováno 10 lekcí. V ceně jednoho kola, tj. 10 lekcí je započítána výuka, pronájem plaveckého bazénu,

8.5. Platba kroužků je vypočítávána na počet lekcí nebo ve většině případů na školní pololetí.

8.6. 1. Pololetí zájmové činnosti se počítá od září do konce ledna. 2. Pololetí od února do června.

8.7.  Částka za kroužek nebo zájmovou činnost je pevně stanovena na jednotlivé pololetí, není vratná a nelze ji měnit, i když dítě nastoupí později nebo onemocní.  Nelze nahrazovat dny a v době svátků kroužky odpadají a nelze je nahradit. V případě nemoci lektora se lekce nahradí.

9.     Kontakty a komunikace s MŠ

9.1. Komunikace mezi rodiči a MŠ probíhá na několika úrovních.

9.2. Nástěnky, umístěné v šatničkách jednotlivých oddělení sdělují aktuální informace o programu a dění ve školce. Ze školního řádu je povinností každého rodiče tyto nástěnky sledovat.

9.3. Internetové stránky MŠ www.bambinarium.eu prezentují Bambinárium jako celek, jako síť všech školek. Při vstupu do konkrétní mateřské školky je potřeba správně vybrat odpovídající školku. Členění informací je pak u každého zařízení velmi podobné. Internetové stránky přináší převážně obecné informace a charakteristiku každé školky. Naleznete na nich dokumenty ke stažení, které jsou potřebné pro zápis dítěte do MŠ, základní informace o zájmové činnosti, dokumentaci MŠ, nutnou ze školského zákona. V záložce aktuality pak aktuální dění.

9.4. Mailová komunikace je využívána pro rychlou korespondenci mezi rodičem a MŠ.
msbambirevnice@volny.cz – komunikace rodič/MŠ (slouží pro spojení přímo s paní učitelkami, lze používat pro jakékoliv dotazy, spojené s denním programem, s denním provozem, s dotazy na dítě atd.)

JAKOUKOLIV STÍŽNOST, NESPOKOJENOST PROSÍM NEREŠIT S UČITELKAMI, OBRÁTIT SE NA ŘEDITELKU ŠKOLKY.

obedybambi@seznam.cz – odhlašování dítěte v případě, že nefunguje elektronický systém odhlašování

koppi@volny.cz – finanční ředitelka - finanční záležitosti, spojené se školným, stravným. Dále pak případné komplikace při čerpání náhrad a absencí. Doplatky, přeplatky a slevy za poskytované služby.

dhrabova@volny.cz – ředitelka MŠ – stížnosti, připomínky a všechny záležitosti, spojené s nástupem dítěte do školky

| Tisk | Nahoru |